Fixed Admin Sidebar

Fixes the positioning of the admin sidebar to the side of the browser, even when…


Matt Hodder 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 12 năm trước