Fixed Admin Sidebar

Fixes the positioning of the admin sidebar to the side of the browser, even when…


Matt Hodder Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 9 năm trước