Tipu Scroll To Top

License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html This Plugin adds a scroll to top button…


Zubair Mushtaq 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Scroll To Top

Scroll To Top plugin does the job with just one click a button appears when…


umarbajwa 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.28 Đã cập nhật 7 năm trước