Simple Cookie Notification Bar

Displays a simple cookie notification bar on the bottom of the page, customizable colours and…


Lucy Tomás 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.30 Đã cập nhật 8 năm trước

FixBar – Fixed Bar

Adds a fixed block and the button to your site


Herman Radchenko Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 5 năm trước