Fatal Error Notify

Receive email notifications whenever a fatal error occurs on your site.


Very Good Plugins 7.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

Error Notify Slack

Receive Slack notifications whenever errors occurs on your site.


zenithtech 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.7 Đã cập nhật 1 năm trước