Fatal Error Notify

Receive email notifications whenever a fatal error occurs on your site.


Very Good Plugins 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.0 Đã cập nhật 2 tháng trước

Error Notify Slack

Receive Slack notifications whenever errors occurs on your site.


zenithtech 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 10 tháng trước