More Types

Adds any number of extra Post types, besides Post and Page, for the WordPess Admin.…


Henrik Melin, Kal Ström 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 13 năm trước