Reading Time WP

Reading Time WP creates an estimated reading time of your posts that is inserted above…


Jason Yingling 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 1 năm trước

My Reading Time Lite

Reading Time lite plugin enables an estimated reading time that inserted above or bottom in…


Jewel Theme 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.5 Đã cập nhật 11 tháng trước