Accessible Dropdown Menus

Makes dropdown menus in many WordPress themes keyboard accessible.


Amy Hendrix, Graham Armfield 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước