Remove WordPress Overhead

Remove overhead from the HTML, speed up your website and disable widgets you don't use


Omnisite 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Native WP Cleaner

Disable native widgets, clean head tag from RSS, RSD, WLW Manifest links, disable XML-RPC, cleanup…


Oleg Komarovskyi 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Disable Dashboard Widgets

Easily Remove All Widgets from Dashboard for all users except the Administrator.


Uriel Wilson Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.2 Đã cập nhật 5 tháng trước