Devices for Elementor

Devices for Elementor is a powerful Elementor widget that lets you add a phone, tablet,…


Namogo 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Mockups

Mockup Blocks for WordPress Gutenberg featuring 6 free iPhone X mockup photos.


Launch UI 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.16 Đã cập nhật 3 năm trước

Full Window Interative Slider

Full Window Interactive Slider let's you use full window sliders with images and add interctive…


WOWCost.es 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 5 năm trước

Widgets Device Display Option

Adds option for widgets to hide or show depending on device type : mobile, desktop,…


Mathieu Thollet Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.21 Đã cập nhật 4 năm trước