WP Composer

Adding Composer dependency management to WP CLI.


Sean Fisher 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước

Known Plugin Dependencies

Add-on plugin for the WordPress Plugin Dependencies plugin, injecting additional information about known dependencies between…


Juliette Reinders Folmer 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.29 Đã cập nhật 7 năm trước