WP User Defaults

Set some default options for new user accounts.


Jerod Santo 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 14 năm trước

Defaults for BuddyPress Docs

This plugin adds a Defaults menu option to BuddyPress Docs, allowing the default sort order…


Venutius 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước