WPMU Database Reset

Clean up a single site in a WP network, by removing all posts, comments, terms…


Hassan Derakhshandeh 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.28 Đã cập nhật 7 năm trước

Image Config Default

Image Config Default is a WordPress plugin. It adds default configuration to images when added…


Benedikt Bergmann Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Auto Schedule

Wordpress plugin to automatically set your post schedule.


Zulfikar Raditya Hernanta Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Reset Roles and Capabilities

This plugin does only one thing: Reset Roles and Capabilities to WordPress defaults. Just install…


Francesco Taurino Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 7 tháng trước