Database My Admin

Database manager, browser for (MySQL and MariaDB). Allows INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE operations on database…


wpshrike 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 5 tháng trước