WP Dashboard Notes

Working with multiple persons on a website? Want to make notes? You can do just…


Jeroen Sormani 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

WPDash Notes

WPDash Notes


WPFormation, NicolasKulka, WPServeur 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

LH Dashboard Notes

Allows you to create and edit notes that appear on the admin dashboard


Peter Shaw 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước