Ukr-To-Lat

Converts Ukrainian characters in post, page and term slugs to Latin characters.


Alexander Butyuhin 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Hindi-To-Lat

Converts Hindi characters in post, page and term slugs to Latin characters.


Dilip Soni 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước

Custom Transliteration

Transliterates post slug from any language to Latin characters, using custom character arrays.


The Krotek 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.0 Đã cập nhật 4 năm trước