Astra Customizer Reset

This plugin helps to reset customizer settings for the Astra theme in a single click.


Brainstorm Force 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Customizer Reset

Reset theme customizations made via WordPress Customizer.


WPZOOM 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước