Admin CSS MU

Add custom CSS to style the WordPress Admin. Works with Multisites.


Arun Basil Lal 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 3 tháng trước