WP Version Tag Remover

This plugin will remove the WordPress, CSS and JS version from your website header.


Arul Prasad J 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 8 tháng trước

AH No Version Number

Removes the WordPress meta generator tag and any version number from the source code and…


Andreas Hecht 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 6 năm trước