Cookbook Hook Guide

The simplest visual hook guide for the simplest WordPress recipe plugin.


Cookbook 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Disable Cookbook Ratings

Disables ratings in the Cookbook recipe plugin. WARNING! This will prevent your Google Rich Cards…


Makeworthy Media Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 1 năm trước