Content Insights

This plugin adds smartocto inisghts (former Content Insights) tracking script to your WordPress blog.


smartocto insights 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Content Analytics

This plugin provides insight into your content empowering smart site administrators.


Lingotek 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 6 năm trước