PUZZLER is JS + CSS combine

Puzzler plugin – it smart simple and fast auto aggregator (combiner) CSS and JS scripts…


Igor Antoshkin 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.27 Đã cập nhật 6 năm trước