Remove Checkout Fields

Remove Checkout Fields plugin for Remove Woocommerce checkout Fields.


Muhammad Ahmad 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.13 Đã cập nhật 3 năm trước

DN Checkout Extra Fields

Customize extra checkout fields for WooCommerce: partita iva, codice fiscale, sdi, pec, note aggiuntive, etc.


Digireturn 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.3 Đã cập nhật 8 tháng trước