Rel Nofollow Checkbox

Adds a checkbox in the insert/edit link popup for including rel="nofollow".


Fabio Santos 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Page Comments Off Please

Page Comments Off Please – Unchecks Discussion comment checkboxes by default on pages, posts or…


Joe Melberg 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.27 Đã cập nhật 6 năm trước

Checkbox

Плагін інтеграції WooCommerce з Checkbox.ua, сервісом програмної реєстрації розрахункових операцій (пРРО).


MORKVA 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước