Post Filter

Post Filter allows you to replace all bad words with good ones in all post…


Artin 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 3 năm trước

腾讯云 T-Sec 天御

腾讯云 T-Sec 天御文本内容安全(Text Moderation System,TMS)服务使用了深度学习技术,可有效识别涉黄、涉政、涉恐等有害内容,支持用户配置词库,打击自定义的违规文本。


天智软件 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước