CalculatorPro Calculators

The CalculatorPro Calculator plugin brings CalculatorPro.com's entire collection of online calculators to Wordpress.


jgadbois 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 9 năm trước

Outgrow

Outgrow | Embed quizzes, calculators, polls and much more in your WordPress sites


Outgrow 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 4 tháng trước

Instant Estimate Calculator

RoughEst Instant Estimate Calculator allows website visitors to easily and instantly calculate a rough price…


Inland Applications 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

IVENC Calculator

IVENC Calculator is flexible tool for create different calculators through customize xml-file


IVENC LLC, Ilya Protasov 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 12 năm trước