HTTP Auth

Keeps you to secure your whole site on the development time and admin pages from…


Sami Ahmed Siddiqui 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

Botnet Attack Blocker

This plugin blocks distributed botnet brute-force attacks on your Wordpress installation.


Misha von Bennigsen 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước