BuddyPress Forum Editor

This plugin provides your members with an easy to use Rich text editor for BuddyPress…


Taehan Lee 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.25 Đã cập nhật 4 năm trước

Verified Member for BuddyPress

Verify your BuddyPress members and display a twitter-like verified badge on the front-end.


Themosaurus 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 1 tháng trước

BP Profile Home Widgets

Add user editable widgets to the BP Nouveau profile home page with a widgets for…


Venutius 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

BP User Widgets

Add user editable widgets to profile pages with a widgets for text, video, buddypress friends…


Venutius 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

BP Group Home Widgets

Add user editable widgets to the BP Nouveau group home page BP Legacy Home (Activity)…


Venutius 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

BP XML Sitemap Generator for Buddypress by SHIFT1

Generate a BuddyPress XML sitemap to submit your BP group and member pages to Google,…


Dennis Consorte Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.3 Đã cập nhật 8 tháng trước