Game Dev Quotes

Simple shortcodes to style game developer quotes as they are on the developers site.


TonyW 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 9 năm trước