Custom Background Changer

Custom Background Changer Plugin is allows you to very easily to add custom color or…


Anshul Labs 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

Custom Backgrounds

This is a highly customizable Background image uploader, background color plugin. You can set background…


Annant Srivastava 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước