xLanguage

Allows you to blog in multi-language, and users to select which to read. Works on…


Sam Wong, Huizhe Xiao 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.7.1 Đã cập nhật 12 năm trước

Babel

Babel allows you to write your blog contents in multilanguage.


gh3 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã cập nhật 12 năm trước