Az-To-Lat

This plugin converts Azeri characters "ə,ğ,ö,ü,i,ı,ç,ş" in post slugs to Latin characters.


Aydin Cavadli 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước