Autoclear Autoptimize Cache

Automatically clear Autoptimize cache if it grows larger then the allowed option.


Theme Surgeons 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

BI Clean Cache

Plugin to run/set cron to clean Autoptimize plugin cache files


Jayesh Mahajan 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.30 Đã cập nhật 7 năm trước