Auto Hide Admin Bar

This plugin adds an auto-hide feature to the WordPress Admin Bar or Toolbar.


Marcel Bootsman 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 4 tháng trước