mklasen's FAQ

Add easy Frequently Asked Questions to your WordPress website. Answers are shown (slide-down) after a…


Marinus Klasen 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.38 Đã cập nhật 6 năm trước

FAQ with categories

Easy to manage FAQ with categories, including accordion, filter, search and show more functionality.


Joeri van Veen 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước