mklasen's Thumbnail Slider

Show product thumbnails on every overview page. This plugin customizes the thumbnail rendered on your…


Marinus Klasen 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Atelier Scroll Top

Atelier Scroll Top is a simple plugin that takes you to the very top of…


Mariusz Borkowski Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 4 tháng trước