WP Allowed Hosts

This plugin allows local domains to communicate.


Brandon Groves 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.0 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Smart Cookie Allow

This plugin makes it easy to apply the new EU cookie law to your website.


Wuptii 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước