3DPrint Lite

A plugin for selling 3D printing services.


Sergey Burkov 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

3DHubs

Displays a 3DHubs button in the sidebar or directly in a text field.


Christian Lölkes 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.38 Đã cập nhật 9 năm trước