3DPrint Lite

A plugin for selling 3D printing services.


Sergey Burkov 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

STL Viewer

With a simple shortcode you can enable and embed a WebGL viewer to show 3d…


Christian Lölkes 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.40 Đã cập nhật 9 năm trước