3DPrint Lite

A plugin for selling 3D printing services.


Sergey Burkov 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

STL Viewer

With a simple shortcode you can enable and embed a WebGL viewer to show 3d…


Christian Lölkes 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.38 Đã cập nhật 9 năm trước