Admin Show Sticky

Adds a new column to the posts table in the admin to display if a…


Matt Martz 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 15 năm trước

Tangofy

Tangofy does 3 things:


Demetris 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8 Đã cập nhật 15 năm trước

Favorites Menu Manager

Control what goes into the favorite actions menu in WordPress 2.7+


Matt Harzewski (redwall_hp) 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.8 Đã cập nhật 15 năm trước

Twitter Post

Twitter Post enable the users send for twitter messages, about new publishes in the blog


Vinícius Krolow 10+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 15 năm trước