Readme Validator

... hoặc paste nội dung file readme.txt của bạn ở đây: