Readme Validator

Trình xác nhận file readme.txt của WordPress Plugin

... hoặc paste nội dung file readme.txt của bạn ở đây: