WordPress.org

Theme Directory

All themes

Vadan

Biến thể kiểu dáng (6)

  • Phiên bản 1.4
  • Cập nhật lần cuối 21 – 06 – 2024
  • Số lượt cài đặt 100+
  • Phiên bản WordPress 6.0
  • Phiên bản PHP 5.7

Vadan is a sleek and versatile WordPress block theme designed to accommodate all types of websites. Perfect for businesses, blogs, portfolios, and online stores, Vadan ensures seamless compatibility with all popular plugins and provides a modern, responsive design for a flawless user experience on any device. With extensive customization options and optimized performance, Vadan is your ultimate solution for a professional and dynamic online presence.

Mẫu khối

Số lượt tải về mỗi ngày

Số lượt cài đặt: 100+

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi giao diện

Các bản dịch

Giao diện này đã có sẵn các ngôn ngữ sau: English (US).

Dịch giao diện này

Duyệt mã code