WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sveva

Bởi

Đây là một theme con của SuevaFree.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Sveva is a clean SuevaFree child theme, with a new header layout, in addition to the default five header layouts, already available on SuevaFree. Sveva is optimized to work with WooCommerce e-commerce plugin and is the perfect theme to manage your personal, lifestyle, travel, food, recipes or fashion blog.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Sveva

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ