WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sveva

Bởi

Đây là một theme con của SuevaFree.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Sveva is a clean SuevaFree child theme, with a new header layout, in addition to the default five header layouts, already available on SuevaFree. Sveva is optimized to work with WooCommerce e-commerce plugin and is the perfect theme to manage your personal, lifestyle, travel, food, recipes or fashion blog.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Sveva

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ