WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sonder

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 90+

Trang chủ của Theme

Sonder is a WordPress theme for personal website with minimal distraction for the user. With a responsive design using Twitter Bootstrap, Sonder theme gives a clean look for your website. For bug reporting and general theme feature requests, theme custom modifications and WordPress development contact the developer. For latest updates, check the developer site.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Sonder

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ