WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SomeBlog

Bởi

Phiên bản: 1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 02 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

SomeBlog is specially made for bloggers so they can easily showcase their blog posts. We made sure that the texts are easy to read with the right font size and spacing. It is a minimal and elegant theme. Perfect for people that want to keep it simple.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch SomeBlog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ