WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Snowflakes

Bởi

Đây là một theme con của Fotografie.

Phiên bản: 0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 08 - 2018

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Snowflakes is a Christmas version of our popular Photography WordPress theme - Fotografie. Snowflakes, a child theme of Fotografie is a new Holiday Photography WordPress theme that will give your website a warm and welcoming look and feel of the festival, holiday, Christmas. Snowflakes purely focus on providing your website a festive look with the vibrant color palette. Snowflakes provides you with awesome features such as header media options, hero content, portfolio, featured content, color options, menu options and more to create a simple and elegant photography website. What else can be better for your visitors than giving your website the Christmassy feel this merry season, right? Celebrate this Christmas and give your website a fresh welcoming look with our new Christmassy Photography WordPress theme, Snowflakes. This theme is translation ready. For more details, check out the Theme Instructions at https://catchthemes.com/theme-instructions/snowflakes/ and Support forum at https://catchthemes.com/support-forum/forum/snowflakes-free/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Snowflakes

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ