WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SKT Hotel Lite

Bởi

Phiên bản: 1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

SKT Hotel is a hotel WordPress theme which is responsive. It caters to hotel, hospitality business, restaurant, eatery, cuisine, recipe, cafe, lodge, food joint and others. It is mobile friendly and has a very nice animated homepage. It can be easily set up using Customizer API. Demo Link: http://sktthemesdemo.net/hotel/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ