WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Simple Classic

Bởi

Phiên bản: 1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 08 - 2016

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

Simple Classic is professional, simple, fast and versatile. It has a less stylistic and more lightweight design. Coupled with a bunch of great features, Simple Classic might seem simple, but with that simplicity comes crispness and a sense of balance, and that is quite refreshing. Simple Classic is a great theme that will prove useful for a variety of different websites like daily news, news magazines, networking sites, etc. Yes, the theme is simple, but its subtle textures and details have been designed with great care. Moreover, it comes with absolute compatibility with all plugins produced by BestWebSoft, so you will have no problems with this issue. To keep your website streamlined and up-to-date, we suggest you install Captcha (http://wordpress.org/plugins/captcha/) and PDF & Print (http://wordpress.org/plugins/pdf-print/) plugins. Check out this theme's demo at http://wp-demo-theme.bestweblayout.com/simpleclassic/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ