WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Shipyard8c

Bởi

Đây là một theme con của Shipyard.

Phiên bản: 3.2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

Shipyard8c is a Child Theme for the WordPress Shipyard Theme. Adding twenty-eight (28) widget areas and forty (40) page templates (including twenty header files and six footer files) to Shipyard, the focus of Shipyard8c is to help set the stage for customized displays of individual pages at your site... almost like having a separate theme for each page. Please see 'readme.txt' for a listing of Shipyard8c Templates.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Shipyard8c

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ