WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Restarter

Bởi

Phiên bản: 1.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 04 - 2018

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Restarter is an amazingly tech-savvy and incredibly visually polished, harmonious, seamless and flexible, fast and responsive WordPress creative mobile application showcase theme which has a vast collection of UI components that works seamlessly on all major web browsers, tablets, and phones. The primary purpose of the Restarter theme is to showcase your mobile application, with an overall aesthetic that entices users explore the functionality and features of your application. Furthermore, the theme is SEO optimized and comes with full support of Schema.org markup. Rise to a new business level and go for Restarter!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Restarter

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ