WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Prime

Bởi

Phiên bản: 1.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

News Prime is a Single Page Layout WordPress theme, which is lightweight and designed specifically for news and magazine portal. This theme can be used for blogging and personal sites. We have used seven widgets such as News Prime Author Widget, News Prime Images Slider Widget, News Prime Popular Post Widget, News Prime Recent Post Widget, News Pime Sidebar Tab Widget, News Pime Style1 Widget, News Pime Style2 Widget. News Prime adapts your website to mobile, tablet, desktop and laptop since it is quite responsive and flexible.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch News Prime

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ